AVIZ
Vizualizări: 294 / Publicat: 5-02-2013, 15:22 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică  va fi examinată

a teza de doctor habilitat

cu titlul

Приоритеты развития системы оценки недвижимого имущества в Республике Молдова”,

(„Priorităţile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova”)

la specialitatea

 

08.00.05 –Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

elaborată de dna BUZU Olga, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. COJUHARI Andrei

 

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 15 februarie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45


IMPORTANŢA PLANIFICĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE PRIN ABORDAREA DE TIP BOTTOM-UP, PE PRINCIPIUL DEZVOLTĂRII LOCALE INTEGRATE
Vizualizări: 908 / Publicat: 31-01-2013, 15:14 /
Experiența autorităților locale din Republica Moldova, referitor la implementarea și punerea în funcțiune a strategiilor de dezvoltare locală, pune în evidență deficiențe a modelelor de planificare și de percepere a documentelor strategice.
Scopul acestui articol este de a contura importanța planificării strategice locale prin abordarea de tip bottom-up, adică o planificare de jos în sus – o planificare care vine de la nivelul membrilor societății spre autoritatea locală.
Orice strategie trebuie construită pe principiul dezvoltării locale integrate. Prin dezvoltarea locală integrată se înțelege dezvoltarea care corelează trei aspecte majore ale dezvoltării, și anume:
Dezvoltare economică,
Dezvoltare socială,
Gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural.
Planificarea strategică de tip „bottom-up” este specifică UE, și anume Obiectivului General al Axei 4 – LEADER. Abordarea LEADER „de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali de a  determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc. prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local. Abordarea LEADER – „de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul sau, măsuri transpuse în strategiile de dezvoltare locală, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al teritoriului.
În contextul celor expuse, ținem să accentuăm importanța planificării de jos în sus, utilizînd resursele neo-endogene, pentru a răspunde necesităților locale și a tinde spre dezvoltare sustenabilă (dezvoltare care are o continuitate). Pentru autoritățile locale din Republica Moldova este imperativ să înțeleagă această sarcină și să contribuie la organizarea planificărilor strategice participative prin abordarea de tip „bottom-up”.
Un exemplu relevant privind implementarea practicii menționate îl reprezintă elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești pentru perioada 2013-2020. Prin intermediul experților Institutului de Economie, Finanțe și Statistică și a formatorilor cu practică europeană în dezvoltare strategică locală, Consiliul Raional Hîncești a reușit să își asume angajamentul de planificare „bottom-up”. S-a lucrat intensiv asupra sensibilizării comunității, de a participa de rînd cu reprezentații Consiliului Raional la analiza situației existente în raion, expunîndu-se asupra principalelor probleme care afectează diferite pături ale societății. De asemenea au fost expuse și analizate așteptările și viziunea comunității referitoare la dezvoltarea raionului Hîncești pe termen lung, deoarece strategia de dezvoltare socioeconomică a raionului Hăncești este planificată pentru o perioadă de 7 ani (2013 – 2020). În contextul procesului de planificare, membrii societății și-au asumat angajamentul civic (unul dintre cei patru piloni care caracterizează capitalul social al comunității) de a utiliza resursele endogene, inclusiv resursele proprii pentru a contribui la dezvoltare raionului.
Dorim să prezentăm etapele de bază, pentru ca un plan strategic de dezvoltare socio-economică locală să fie sustenabil și realizabil.
Crearea grupului de lucru local. În componența acestui grup de lucru trebuie să participe nu doar reprezentații autorităților locale de nivelul I și II, dar și membrii comunității, reprezentați ai diferitor pături sociale;
Stabilirea domeniului de cuprindere a strategiei. Așa cum a fost menționat, strategia trebuie să se bazeze pe principiul dezvoltării locale integrate. Este notoriu ca domeniile strategiei să aibă acoperire cuprinzătoare și nivelul de expertiză a membrilor grupului de lucru local să fie suficient;
Analiza situației actuale. La ceastă etapă membrii comunității trebuie să participe activ pentru a se expune asupra tuturor problemelor și resurselor existente în localitate. De asemenea, viziunea obiectivă a formatorilor și/sau consultanților, experților care urmează să pună pe hîrtie strategia, este foarte importantă, pentru a prioritiza cum trebuie de acționat ulterior;
Viziunea comunității. O strategie nu trebuie să se rezume doar la rezolvarea problemelor, dar trebuie să fie condusă spre o aspirație comună a membrilor societății;
Formularea obiectivelor;
Dezvoltarea planurilor comunitare de acțiune, a țintelor și a planului de monitorizare a strategiei. De asemenea este important de întocmit o hartă comparativă a indicatorilor de impact și de rezultat, pentru a înțelege ce se va atinge în rezultatul implementării unui obiectiv, program și proiect.
Doar cu o asemenea abordare, planurile strategice de dezvoltare socio-economică locală ar putea avea un impact pozitiv asupra tuturor factorilor interesați din comunitate.
Autor: Dumitru STRATAN, expert planificare strategică și dezvoltare regională

Experiența autorităților locale din Republica Moldova, referitor la implementarea și punerea în funcțiune a strategiilor de dezvoltare locală, pune în evidență deficiențe a modelelor de planificare și de percepere a documentelor strategice.


Scopul acestui articol este de a contura importanța planificării strategice locale prin abordarea de tip bottom-up, adică o planificare de jos în sus – o planificare care vine de la nivelul membrilor societății spre autoritatea locală.


Orice strategie trebuie construită pe principiul dezvoltării locale integrate. Prin dezvoltarea locală integrată se înțelege dezvoltarea care corelează trei aspecte majore ale dezvoltării, și anume:

  • Dezvoltare economică,
  • Dezvoltare socială,
  • Gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural.

Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Hînceşti 2013 – 2020.
Vizualizări: 601 / Publicat: 18-01-2013, 16:05 /
Atelierul de lucru de definire a viziunii şi direcţiilor strategice pentru realizarea acesteia 
Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Hînceşti 2013 – 2020.

 

Echipa de experţi din cadrul IEFS a participat la etapa prefinală a elaborării Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Hînceşti, intitulată ”Raionul Hînceşti în anul 2020”. Obiectivul acestei etape a fost definirea viziunii comune a societăţii civile cu referire la dezvoltarea raionului Hînceşti, precum şi definirea priorităţilor strategice, necesare de urmat, pentru realizarea viziunii.

 


Activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în anul 2012
Vizualizări: 394 / Publicat: 18-01-2013, 09:23 /
Download: raport-2012-la-sectie-power-point.ppt [8.12 Mb] (copieri: 426)

IEFS are doi premianţi pentru anul 2012
Vizualizări: 590 / Publicat: 28-12-2012, 14:17 /


La  25 decembrie, curent, a avut loc şedinţa Şedinţa festivă a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. În cadrul acestei şedinţe au fost înmânate certificatele noilor membri titulari şi membri corespondenţi ai AŞM, dar şi  decernate premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi premiile „Inovaţia anului”.


Demararea proiectului moldo - olandez cu genericul “Descentralizarea: aspecte ale colaborării la nivel local”
Vizualizări: 369 / Publicat: 24-12-2012, 21:11 /
In perioada 18-19 decembrie current, au demarat lucrarile proiectului moldo-olandez MOLDOVA – TMT 128 MDA (2012/2013) cu tema “Descentralizarea: aspecte ale colaborarii la nivel local”. Acest proiect va contine 3 etape si are drept scop formarea traineri-lor in domeniul descentralizarii procesului decizional la nivel local cu preponderenta in domeniul politicilor si practicilor de tineret (Coordination and Collaboration in decentralised, community based, (Youth) policy and practice).
La eveniment au participat colaboratori stiintifici din cadrul IEFS, iar cursurile au fost tinute de catre expertul din Olanda, dl. Frans Albert Grobbe, AO Fondation, grant acordat de catre Netherland Fellowship programmes NFP/ Tailor maide trainning. 
In cadrul traingului au fost discutate urmatoarele subiecte:
Status and goals of decentralization (implementation order)
Status and definitions of (local) self-government.
Role of IEFS in the process of decentralization and public policy.
Scope of ‘Youth Policy’ in Moldova, s.a.


In perioada 18-19 decembrie current, au demarat lucrarile proiectului moldo-olandez MOLDOVA – TMT 128 MDA (2012/2013) cu tema “Descentralizarea: aspecte ale colaborarii la nivel local”. Acest proiect va contine 3 etape si are drept scop formarea traineri-lor in domeniul descentralizarii procesului decizional la nivel local cu preponderenta in domeniul politicilor si practicilor de tineret (Coordination and Collaboration in decentralised, community based, (Youth) policy and practice).


Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS
Vizualizări: 403 / Publicat: 24-12-2012, 21:03 /

La data de 20 decembrie, anul curent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2012, informaţia din cadrul audierilor la comisia de experţi a IEFS, avizele experţilor în domeniu şi prezentarea expusă de directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Dl Stratan Alexandru, dr. hab.


Vizita Delegaţiei chineze la IEFS
Vizualizări: 428 / Publicat: 24-12-2012, 20:59 /


În data de 19 decembrie, 2012, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a fost vizitat de către o delegaţie din 7 persoane din partea Academiei Chineze pentru Cooperare Economică şi  Comerţ Extern precum şi cîteva persoane din cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze  în Republica Moldova. Printre acestea s-au enumerat dl. Xu Tongkai, consilier pe probleme economice şi comerţ din cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova; dl. Pen Tzini-Tze, al doilea secretar, Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica, dl. Ren Hongbin, vice preşedinte executiv, Academia Chineză pentru Cooperare Economică şi  Comerţ Extern; Wang Lie, Academia Chineză pentru Cooperare Economică şi  Comerţ Extern, ş.a.CALCULAREA LINIEI SUBIECTIVE A SĂRĂCIEI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 706 / Publicat: 12-12-2012, 19:13 /

Colesnicova Tatiana, dr. IEFS


Conceptul de măsurare subiectivă a sărăciei presupune instituirea unei măsuri cantitative a sărăciei prin sondajele reprezentative ale opiniei publice. Aceasta prevede stabilirea pragului sărăciei subiective, prin răspunsul la întrebarea privind venitul minimul necesar gospodăriei. Metoda subiectivă nu ia în considerare indicatorii cantitativi, ci cei calitativi, cum ar fi nivelul de satisfacţie personală sau condiţiile de trai ale gospodăriei. Această abordare se realizează prin intermediul unor sondaje sociologice ale gospodăriilor casnice. Ele sunt larg răspândite începînd cu a doua jumătate a secolului XX. O mai bună înţelegere a acestei abordări oferă comparaţia cu abordările sărăciei absolute şi relative.

 

Download: colesnicova_saracie.pdf [543.39 Kb] (copieri: 394)


Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE
Vizualizări: 485 / Publicat: 12-12-2012, 11:45 /

MASA ROTUNDĂ

cu genericul: „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”

 

La 7 decembrie, curent, Secţiа „Politici de dezvoltare socială” din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”.